Search
Generic filters
Aktualności

65. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

W dniach 23-24 września 2021r. Zarząd Główny ZASP spotkał się na 65. posiedzeniu, które trwało dwa dni i prowadzone było w trybie stacjonarnym, w siedzibie ZASP. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: prezes ZASP,  członkowie ZG ZASP, przewodniczący i dwóch członków GKR ZASP, przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych ZASP, dyrektor generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz kierownik i pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył prezes ZG ZASP, a posiedzenie realizowano w oparciu o przyjęty  porządek obrad.

Spotkanie rozpoczęto w dniu 23 września o godz. 12.00. i kontynuowano w dniu 24 września od godziny 10.00

Po otwarciu posiedzenia przez prezesa i stwierdzeniu jego prawomocności do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał oraz zatwierdzeniu porządku obrad w zmienionej kolejności przystąpiono do procedowania.

Na wstępie omówione zostały sprawy i zagadnienia związane ze zwołaniem i organizacją LXI Walnego Zebrania Delegatów ZASP. Dyrektor generalny Biura ZASP omówił kolejne etapy działań niezbędne do organizacji WZD. Przedstawił ofertę z miejscem prowadzenia obrad i zapleczem hotelowym oraz firmą do obsługi WZD pod względem technicznym, przedstawił szacunkowe koszty przedsięwzięcia. Zostały również omówione warunki  uczestnictwa w WZD pod względem logistycznym i zabezpieczeń przed zagrożeniami związanych z pandemią Covid -19.W tej części obrad omówiony został również sposób publikacji listy kandydatów zgłaszanych do władz, zasady i terminy przesyłania oświadczeń, pełnomocnictw udzielanych innemu delegatowi do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Dyskutowano nad propozycją formy autopoprawki do Regulaminu Repartycji. Zostały udzielone również niezbędne wyjaśnienia w sprawie wymogów przy składaniu sprawozdań finansowych i obowiązujących procedur z nimi związanych.

Prezes przekazał Zarządowi istotne  informacje z aktywności i prowadzonych bieżących spraw ZASP, pomiędzy posiedzeniami. Poinformował  o aktualnym stanie remontu w siedzibie ZASP, o nadanych przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu odznaczeniach medalem „ Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, jak również o reprezentowaniu ZASP i uczestnictwie w jury festiwalu „Dwa teatry” w  Zamościu.

Sekretarz Zarządu Głównego zreferowała sprawy dotyczące bieżącej korespondencji, a wymagające uzgodnienia stanowiska Zarządu do przygotowywanych odpowiedzi na pisma dotyczące wsparcia finansowego i rzeczowego dla wydarzeń festiwalowych, konkursowych i innych, po uprzednio przedstawionej opinii prawnej mecenasa.

Podjęto uchwały w sprawie: przyjęcia w poczet członków ZASP o statusie nierepartycyjnym oraz przyjęcia pensjonariusza do DAW w Skolimowie.

Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych ZASP poinformował o decyzji Kapituły w sprawie nadania członkom ZASP godności Członka Zasłużonego do uroczystego przedstawienia na LXI Walnym Zebraniu Delegatów ZASP. Wniosek Kapituły został przedstawiony Zarządowi Głównemu jako materiał do zatwierdzenia na LXI WZD.

Omówiono również zagadnienia  do przekazania i dyskusji na planowane na dzień 4 października 2021 roku wspólne posiedzenie Zarządu Głównego ZASP z przedstawicielami Sekcji i Oddziałów ZASP.

Zarządzona została przerwa w obradach do godziny 10.00 następnego dnia.

Po przerwie, w dniu 24 września o godz.10.00., obrady wznowiono. Kontynuowano przyjęty porządek obrad.   

Omówione zostały w szczegółach formalne procedury dotyczące zwołania LXI WZD włącznie z przygotowanym w tej sprawie projektem uchwały.

Następnie omówiono listę wymaganych materiałów na LXI WZD wraz z proponowanym projektem porządku obrad LXI WZD do zatwierdzenia przez ZG ZASP, w celu przesłania delegatom. Przygotowane i w kolejności omówione do zatwierdzenia przez ZG ZASP zostały projekty uchwał na LXI WZD. Podjęto również dyskusję w sprawie ustalenia listy zaproszonych na LXI WZD gości. Ustalono, że głosowanie uchwał przez Zarząd Główny nastąpi w trybie obiegowym.

Końcowym procedowanym tematem była dyskusja nad przyszłością wydawnictwa „Sceny Polskie” i warunkami jego finansowania.

W sprawach różnych i wolnych głosach uczestnicy obrad występowali z informacjami, pytaniami nie objętymi porządkiem obrad. Sygnalizowali o swoim uczestnictwie w uroczystościach i wydarzeniach artystycznych i kulturalnych (festiwale, spotkania, konkursy) w ramach działalności swoich Sekcji i Oddziałów  ZASP.

Na tym obrady zakończono. Łączny czas trwania obrad Zarządu Głównego ok. 10 godzin.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia