Search
Generic filters
Aktualności

66. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

W dniu 4 października 2021r. Zarząd Główny spotkał się na 66. posiedzeniu, przewidzianym i prowadzonym w trybie stacjonarnym, w siedzibie ZASP.

W posiedzeniu ZG ZASP udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący i członkowie GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej
z ZASP kancelarii prawnej oraz kierownik i pracownik Biura ZG ZASP, Rzecznik prasowa ZASP. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego. Posiedzenie to podzielone zostało na dwie części. Część pierwsza posiedzenia, od godz.10.00, odbywała się w/w gronie w oparciu o porządek posiedzenia przewidziany dla tej części obrad. Część druga posiedzenia, od godz. 12.00, odbywała się w obecności zaproszonych na obrady przedstawicieli Sekcji i Oddziałów ZASP w oparciu o odrębny porządek, przewidziany dla tej części posiedzenia.

Po otwarciu przez Prezesa pierwszej części  posiedzenia i stwierdzeniu jego prawomocności do podejmowania Uchwał przystąpiono do obrad. Przyjęto porządek obrad.

Prezes przedstawił w swoich informacjach działania na rzecz ZASP, w okresie pomiędzy posiedzeniami ZG ZASP. Dotyczyły one między innymi  spotkań wyjazdowych. W Poznaniu Prezes spotkał się z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie możliwości zwiększenia liczby etatów w instytucjach artystycznych z przeznaczeniem ich dla artystów z  Białorusi oraz w sprawie możliwości kierowania artystów z terenu Oddziału ZASP w Poznaniu do DAW Skolimów z dotacją finansową idącą za każdym kierowanym.

Odbyło się również spotkanie robocze z udziałem Dyrektora Generalnego w siedzibie Oddziału ZASP w Poznaniu.  Prezes wraz z Dyrektorem odwiedzili również Szczecin i spotkali się w siedzibie Oddziału z jego członkami. Spotkanie dotyczyło lokalnych spraw oddziałowych i udzielenia informacji i wyjaśnień na zadawane pytania dotyczące działań ZG ZASP.

Prezes odbył spotkanie z dyrektorką Elżbietą Wrotnowską-Gryz i Moniką Krawul w Instytucie Teatralnym dotyczyło ono podpisania umowy pomiędzy ZASP-em a Instytutem Teatralnym, w sprawie digitalizacji archiwów ZASP i wymiany wzajemnej pomieszczeń scenicznych.

 W siedzibie ZASP doszło do spotkania przedstawicieli ZG ZASP Krzysztofa Góreckiego i prezesa  z przedstawicielami teatrów  niezależnych w celu nawiązania współpracy z ZASP i propozycji podpisania listu intencyjnego w sprawie przyjęcia uprawnionych w poczet członków ZASP.

W okresie pomiędzy posiedzeniami doszło również do spotkania Prezesa z Zarządem Sekcji Dubbingu.

Prezes poinformował również o: budowie farmy fotowoltaicznej w Skolimowie; przygotowaniu wersji umowy w sprawie współpracy z Bemowskim Centrum Kultury oraz w sprawie „Piwnicy na Wójtowskiej”.

Sekretarz ZASP omówiła sprawy bieżącej korespondencji, która wpłynęła do ZASP, w tym: projekt czytania performatywnego dramatu H. Kajzara „Król Dawid” (ponowne zgłoszenie),   podanie o zapomogę, wniosek z Oddziału ZASP w Katowicach dotyczący wypłaty środków z Funduszu Samopomocowego. Uzgodniony został przez Zarząd Główny ZASP sposób załatwienia powyższych spraw.

Na podstawie przedłożonych dokumentów, w tym opinii Sekcji Teatrów Lalkowych, podjęta została Uchwała o przyjęciu w poczet członków ZASP o statusie nierepartycyjnym. Pełnomocnik ZG ZASP ds. Skolimowa przedstawiła informacje dotyczące bieżących spraw Domu Artystów Weteranów w Skolimowie. Podjęto Uchwałę o przyjęciu pensjonariusza do DAW na zasadach komercyjnych.

Na tym zakończono pierwszą część posiedzenia Zarządu Głównego ZASP. Po przerwie obrady wznowiono.

Część drugą posiedzenia rozpoczęto o godzinie 12.00. Prezes przywitał zaproszonych przedstawicieli Sekcji i Oddziałów ZASP oraz zaproszonych gości.  Następnie zapowiedział krótką uroczystość uhonorowania i wręczenia nagród przez Zarząd Sekcji Teatrów Muzycznych. Przekazał głos przewodniczącemu tej Sekcji Sylwestrowi Kosteckiemu , który przedstawił nagradzanych laureatów. Wręczane nagrody przyznane zostały jeszcze przed ogłoszeniem stanu pandemii. Statuetkę „Ariona” otrzymali: wybitna, światowej sławy polska śpiewaczka operowa (sopran koloraturowy) Zdzisława Donat, również w późniejszym okresie profesor Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Uhonorowany statuetką został również Włodzimierz Zalewski, polski śpiewak operowy (bas-baryton) z międzynarodową karierą sceniczną, pedagog i profesor związany z Akademią Muzyczną w Łodzi oraz Teatrem Wielkim i Akademią Muzyczną w Warszawie.

Po zakończonej uroczystości, przystąpiono do procedowania wg przyjętego porządku obrad. Informacje Prezesa obejmowały relację z prac i działalności  ZG ZASP od marca 2020 r., w którym  wprowadzone zostały przepisy dotyczące obostrzeń sanitarnych związane z pandemią covid -19.

Prezes poinformował, jaki wpływ miały one na konieczność podjęcia przez ZG ZASP decyzji wobec stanu faktycznego, również wobec wymogu przeprowadzenia WZD ZASP. Izolacja, przejście na pracę zdalną, stworzenie nowych zasad komunikacji ZG ZASP poprzez aplikację TEAMS były nowymi i trudnymi wyzwaniami wymagającymi dostosowania aktywności ZG ZASP, organizacji pracy biur i wszystkich organów ZASP, do nowych warunków. Przygotowanie logistyczne wszystkich procedur związanych z procesem wyborczym w sekcjach, z podziałem na repartycyjne i nierepartycyjne, kalendarza wyborczego, ustanowienie koordynatorów i wykonywanie ich działań w trybie zdalnym, instruowanie członków ZASP o nowym sposobie wyborczym było pracą u podstaw.

Stworzenie funduszu pomocowego ze środków przekazanych przez Fundację Artystów Weteranów Scen Polskich  dla najbardziej potrzebujących, stworzenie stosownych procedur, powołanie komisji do rozpatrywania zgłaszanych wniosków  było dodatkowym wyzwaniem. Cały proces wytworzenia, opracowania i przygotowania projektów wymaganych dokumentów, regulaminów wewnętrznych zgodnych prawnie ze statutem i ustawami wymagał dodatkowych nakładów czasowych do ich przygotowania. Oddelegowani do prac dodatkowych w tym zakresie zostali członkowie ZG ZASP. Niezależnie od pracy kancelarii prawnych, opracowujących regulaminy dotyczące spraw repartycji, ZG ZASP powołał  Zespół roboczy ds. WZD, który  poza posiedzeniami pracował cyklicznie (w trybie zdalnym) nad regulaminami i innymi dokumentami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania stowarzyszenia. Po ich przygotowaniu i konsultacjach materiałów, nastąpiła dopiero możliwość wyznaczenia terminu i zwołania LX WZD, w celu przyjęcia dokumentów, bez których dalsza prawidłowa działalność stowarzyszenia byłaby niemożliwa. Do tego czasu ZG ZASP miał ograniczenia prawne w podejmowaniu decyzji.

Zatem, dopiero po zatwierdzeniu przez LX WZD dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ZASP-u i sprzyjającej okoliczności częściowego poluzowania obostrzeń sanitarnych w związku z ogólnopolskim programem szczepień, była możliwość wyznaczenia terminu kolejnego LXI WZD ZASP, którego jednym z głównych celów będzie wybór nowych władz stowarzyszenia.

Prezes przedstawił długą listę efektów prac ZG ZASP, omówił, co udało się dla ZASP i jego członków w tym czasie zrobić. Mówił również o problemach, przeszkodach i trudnościach zewnętrznych i wewnętrznych, z jakimi przyszło się mierzyć ZG ZASP. Odpowiadał na zadawane przez zgromadzonych pytania.

W dalszej kolejności omówiona została sprawa „Apelu do Aktorek i Aktorów” wraz z odpowiedziami  i reakcją ZG ZASP dotyczącą tego niechlubnego i oczerniającego ZASP przedsięwzięcia, tym samym delegatów na LXI WZD podejmujących decyzje w zakresie podnoszonych  w liście aspektów z użyciem manipulacji w opisie obciążającym ZG ZASP, który nie był władnym decydentem. Wywiązała się szeroka i burzliwa dyskusja, jednogłośnie krytykująca takie poczynania, działające ze szkodą na wizerunek ZASP, poprzez zafałszowany i zmanipulowany w liście przekaz faktów.

Dyrektor Generalny ZASP udzielił uczestnikom posiedzenia wyjaśnień merytorycznych, porządkujących fakty i omówił w dalszej kolejności stan przygotowań do LXI WZD ZASP. Poinformował również o aktualnej sytuacji Sekcji i Oddziałów ZASP oraz możliwości ich funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej.

 W posiedzeniu wzięła udział przewodnicząca Oddziału ZASP w Warszawie- Anna Golc, która pomimo braku zgody uczestników spotkania nagrywała jego przebieg, a wielokrotne prośby aby zaprzestała tego procederu nie odniosły żadnego rezultatu. Nie odpowiedziała też na żadne zadane jej pytanie dotyczące „listu” który w sieci był sygnowany jej nazwiskiem. Nie udzieliła też odpowiedzi na pytanie z jakiego powodu nie ma żadnej reakcji z jej strony  na konieczność  zwołania od roku plenarnego zebrania wyborczego w Oddziale ZASP w Warszawie. Jej zachowanie wzbudziło powszechną dezaprobatę wszystkich uczestniczących w zebraniu. Przedstawiono ustnie kilka wniosków, które powinny być omówione na LXI WZD i poddane zostać ocenie delegatów. Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia