Search
Generic filters
Tantiemy

TANTIEMY DLA AKTORÓW

TANTIEMY Z INTERNETU TO NIE WSZYSTKO | CZAS NA POLSKĘ

Apelujemy do władz o poszanowanie praw artystów i twórców i prawidłowe wprowadzenie Dyrektywy Unijnej czyli tantiem z internetu, platform cyfrowych i sieci kablowych.

O CO CHODZI?

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano w ostatnim czasie kolejne wersje Projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ma ona na celu wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy unijnej 2019/789 (dyrektywa SATCAB II ) oraz dyrektywy unijnej 2019/790 (dyrektywa DSM). Dyrektywy te dostosowują stan prawny w zakresie prawa autorskiego do aktualnego postępu technologicznego w zakresie powstawania i rozpowszechniania artystycznych wykonań. Między innymi dyrektywa DSM nałożyła na państwa członkowskiego wprowadzenie zapisów ustawowych gwarantujących twórcom i wykonawcom prawo do wynagrodzenia z tytułu rozpowszechniania utworów audiowizualnych w internecie.

Ostatnia wersja projektu zawiera już stosowane zapisy o wspomnianych tantiemach z internetu, jednakże nie uwzględnia postulatów ZASP w zakresie wprowadzenia odpowiednich zapisów ustawowych gwarantujących twórcom i artystom wykonawcom wynagrodzenia z tytułu rozpowszechniania utworów audiowizualnych z ich udziałem na platformach cyfrowych i sieciach kablowych.

Nie płacą
tantiem dla aktorów
Platformy streamingowe
VoD
Nie płacą
tantiem dla aktorów
Nadawcy
programów
kodowanych
Nie płacą
tantiem dla aktorów
Operatorzy płatnej telewizji kablowej i satelitarnej*
Płacą
tantiemy dla aktorów
Nadawcy
programów ogólnodostępnych

KTO NIE PŁACI TANTIEM AKTOROM?

Platformy cyfrowe i sieci kablowe rozpowszechniające filmy i seriale z naszym udziałem czerpią ogromne zyski z pracy artystów wykonawców i nie chcą zapłacić za to należnego wynagrodzenia. Straszą was, widzów, że zapłata naszych tantiem wymusi podniesienie opłat za oglądanie filmów i seriali w ich serwisach. Ale doświadczenia z innych krajów wcale tego nie potwierdzają.

Nie walczymy o pieniądze od rządu, ani o pieniądze społeczne.

Domagamy się należnych nam wynagrodzeń od wielkich korporacji, które czerpią ogromne zyski z naszej pracy.

Tantiemy z internetu

Dzięki stanowczym reakcjom ze strony środowiska filmowego i aktorskiego, zapisy gwarantujące “Tantiemy z internetu” zostały przywrócone. To istotny krok w obronie praw twórców i artystów wykonawców w erze cyfrowej. Jednak walka o utrzymanie tych zapisów w art. 70 nie powinna ustać.

Nadal niezbędne jest dążenie do wprowadzenia poprawnych uregulowań dotyczących reemitowania. Dlatego też należy kontynuować wysiłki w celu uzupełnienia ustawy o odpowiednie zapisy dotyczące reemitowania przez decydentów.

1,5
miliarda zł
przychody platform streamingowych VoD
15
milionów zł
strata dla aktorów
w skali roku

TANTIEMY ZA REEMITOWANIE

CZYM JEST WŁAŚCIWIE REEMITOWANIE?

Reemitowanie to rozpowszechnianie programów telewizyjnych (filmów, seriali, Teatrów Telewizji i innych) poprzez sieci kablowe lub za pośrednictwem platform cyfrowych (za pośrednictwem satelity).

W projekcie ustawy brakuje zgodnych z prawem europejskim definicji nadawania oraz reemitowania, jak też zapisów o wynagrodzeniu dla twórców i artystów z tytułu reemitowania utworów audiowizualnych.

CO TO OZNACZA DLA AKTORÓW?

Brak tych zapisów oznacza, że proces otrzymywania tantiem za rozpowszechnianie filmów i seriali (np.: na platformach cyfrowych lub w sieciach kablowych) będzie znacznie utrudniony.

5,6
miliarda zł
przychody płatnej telewizji
26
milionów zł
strata dla aktorów
w skali roku

Tantiemy z telewizji ogólnodostępnych niekodowanych

Tantiemy z telewizji ogólnodostępnej niekodowanej stanowią ważne źródło dochodu dla twórców oraz artystów wykonawców. Stanowią one należne wynagrodzenie za nadawanie w ramach filmów i seriali ich dzieł/artystycznych wykonań przez stacje telewizyjne. Prawie wszyscy tacy nadawcy (np.TVP, TVN) regularnie wypłacają aktorom tantiemy za emisje programów z ich udziałem.

24,8
milionów zł
suma, którą otrzymujemy od nadawców ogólnodostępnych
w skali roku
ARTYSTO, MASZ PRAWO DO TANTIEM

Jako aktorzy wykonujący role w filmach i serialach niestety zawieramy niekorzystne umowy z producentami.

Producenci jako strona silniejsza narzucają nam zapisy umowne, w których przenosimy na nich całość majątkowych praw do naszych wykonań.

W związku z tym nasze możliwości negocjacyjne w tym zakresie są w aktualnej sytuacji znikome.

Wychodząc temu naprzeciw polski ustawodawca wprowadził w art. 70. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawo do tak zwanych tantiem. Zgodnie z ustawą należą się one aktorom za nadawanie ich produkcji przez telewizję, wyświetlanie w kinach, zwielokrotnianie na płytach DVD czy też publiczne odtwarzanie.

Istotą tych przepisów jest to, że nawet jeśli jako aktor przeniesiesz w umowie całość praw do swojego artystycznego wykonania na rzecz producenta, to i tak przysługują ci tantiemy za eksploatację produkcji z twoim udziałem.

Prawo do tantiem z art. 70 prawa autorskiego jest niezbywalne, niezrzekalne i nie podlega egzekucji.

Co to oznacza w praktyce?

Jeżeli producent w zapisach umowy zmusza cię jako aktora do zbycia lub zrzeczenia się prawa do tantiem – taki zapis z umowy jest prawnie nieważny. Jako aktor masz bezdyskusyjne prawo do tego wynagrodzenia. Zawsze.

Dlatego fundamentalną dla nas kwestią jest opisanie w artykule 70. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych kiedy dokładnie należy się nam to wynagrodzenie. Chodzi tutaj o tak zwane pola eksploatacji czyli sposób w jaki można obejrzeć produkcje z naszym udziałem. Dotychczas ustawa zapewniała nam wynagrodzenie za wyświetlenia naszych produkcji w kinie, nadawanie ich w telewizji i powielanie na płytach DVD. Przepisy te powstały 30 lat temu. Dziś, w dobie Internetu, streamingu, vod, platform cyfrowych i telewizji kablowych konieczna jest pilna nowelizacja tej ustawy i uzupełnienie jej o gwarancje naszego wynagrodzenia z nowych form przekazu.

Poborem, naliczaniem i wypłatą tantiem dla uprawnionych twórców i wykonawców zajmują się odpowiednie Organizacje Zbiorowego Zarządzania. Macierzystym ozz-em dla aktorów jest ZASP.

Jednak zagwarantowane ustawą prawa do tantiem to początek, bo potem te należne aktorom tantiemy trzeba jeszcze wynegocjować, wywalczyć często na drodze sądowej, a następnie je podzielić i wypłacić. Tym wszystkim właśnie zajmuje się nasze aktorskie stowarzyszenie – ZASP.

POLSKA OSTATNIM KRAJEM
UNII EUROPEJSKIEJ

który wciąż nie wdrożył dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

Czas na wdrożenie dyrektywy minął 7 czerwca 2021 roku.
dni
godzin
minut
sekund

Prosimy rząd o pomoc, by sprawiedliwe wynagradzanie artystów wykonawców, bez żadnej dyskryminacji stało się rzeczywistością również w Polsce.

Wspólnie możemy sprawić, aby nasz głos był słyszalny!
FORMY AUDIALNE

Nie zapominamy o aktorach, których wykonania są wykorzystywane w formach audialnych takich jak:

Nie widzimy powodów, aby traktować tę kategorię aktorów inaczej niż twórców i aktorów w utworach audiowizualnych.

W ramach uwag do nowelizacji prawa autorskiego zgłosiliśmy propozycje zapisów gwarantujących aktorom występującym w formach audialnych wynagrodzenia z internetu na zasadach analogicznych jak wynagrodzenia twórców i artystów wykonawców w filmach i serialach określone w art. 70 ust 21 prawa autorskiego.
Oznaczać to będzie, iż podmiot udostępniający użytkownikom w formie usługi na żądanie takie formy audialne (np. słuchowisko radiowe), za które pobiera opłatę, zobowiązany będzie do zapłaty stosownego wynagrodzenia na rzecz aktorów.
Tego typu usługi w przypadku wykonań utworów muzycznych, słowno – muzycznych ale również wyrażonych słowem są coraz bardziej powszechne i przynoszą podmiotom udostępniającym coraz wyższe dochody.

PODSUMOWUJĄC
Chcemy i walczymy o to, aby tantiemy z internetu wraz z postępem technologicznym form rozpowszechniania objęły również aktorów słuchowisk, radiowych spektakli teatralnych, audiobooków!

NASZE POSTULATY

TANTIEMY Z INTERNETU
czyli z platform streamingowych VOD (np. Netflix, HBO MAX, Player, Polsat Box GO, itp.)

TANTIEMY Z REEMITOWANIA
czyli z platform cyfrowych i sieci kablowych (np. Canal+, Cyfrowy Polsat, Vectra, Inea, itp.)

TANTIEMY Z FORM AUDIALNYCH
np. z audiobooków, słuchowisk radiowych

Prawo do tych wynagrodzeń powinno być niezbywalne, niepodlegające zrzeczeniu się ani egzekucji i dochodzone/pobierane na rzecz wszystkich uprawnionych aktorów przez właściwą organizację zbiorowego zarządzania jaką jest ZASP

Piszą o nas
Aktualności
Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie: dobrze, że w ustawie o prawie autorskim uwzględniono tantiemy z reemitowania, potrzebne są jeszcze zgodne z prawem unijnym ustawowe definicje kluczowych dla inkasa tantiem pojęć.