Search
Generic filters
Aktualności

2. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 2/2021, nowej kadencji ZG ZASP, w dniu 6 grudnia 2021r.

W dniu 6 grudnia 2021r. Zarząd Główny ZASP, spotkał się na drugim posiedzeniu zwołanym przez Prezesa ZASP. Członkowie ZG wzięli udział w posiedzeniu za pomocą aplikacji TEAMS. W posiedzeniu tym udział wzięli: Członkowie ZG ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, rzecznik ZASP, Kierownik Biura ZG ZASP. Na polecenie Prezesa obradom przewodniczył wiceprezes ZG ZASP Krzysztof Górecki. Po otwarciu posiedzenia o godz.11.30 i stwierdzeniu jego prawidłowości oraz zdolności do podejmowania uchwał przyjęto zaplanowany porządek obrad.

Wstępnie omówiono i przedyskutowano treść projektów uchwał. Prezes, w dalszej kolejności posiedzenia, udzielił informacji i szeroko omówił podjęte działania i aktywności, jakie miały miejsce pomiędzy posiedzeniami ZG ZASP. Uczestniczył w dwudniowym posiedzeniu Rady Kultury w Ministerstwie Kultury dotyczącym między innymi: projektu ustawy o statusie artysty, której nazwa w aktualnym brzmieniu to „ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego” będąca w konsultacjach międzyresortowych. Toczono również rozmowy w sprawie dopełniania ustawowych procedur związanych z konkursami  dyrektorskimi przez samorządowych organizatorów instytucji artystycznych. Poruszono również temat dotyczący procedur przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, bardzo istotny dla ZASP. Prezes odbył kilka wyjazdów. Na zaproszenia wziął udział w uroczystościach teatralnych, związanych z wręczaniem nagród, listów gratulacyjnych tj. w Zielonej Górze czy Krakowie, gdzie odbył również, przy okazji, spotkanie z mecenasem współpracującej z ZASP kancelarii prawnej. Odbył spotkanie z Dyrektorem Wydziału Kultury miasta stołecznego Warszawy. Pomiędzy posiedzeniami odbywał szereg zaplanowanych spotkań roboczych w siedzibie ZASP w bieżących sprawach ZASP. Spotykał się z członkami ZASP, członkami ZG ZASP, Dyrektorem Generalnym, Skarbnikiem, Kierownikiem Biura ZASP, mecenasem kancelarii prawnej.

W dalszej części posiedzenia głos zabrała Wiceprezes ZASP, w sprawie ogłaszanych konkursów na dyrektorów teatrów, omawiała również wiążące się z tymi procedurami problemy, które pojawiają się zwłaszcza we współpracy z samorządowymi organizatorami i ogłaszanymi przez nich warunkami dla  zgłaszających się do konkursu kandydatów. Zwróciła uwagę na potrzebę opracowania i ujednolicenia zasad w tym zakresie i przestrzegania obowiązujących terminów wyznaczonych ustawą.

W dalszej kolejności przebiegu posiedzenia dokonana została zmiana przyjętego porządku obrad na wniosek kol. Skarbnik i  uzupełnienie go o dodatkowy punkt dotyczący omówienia spraw finansowych ZASP.

W kolejności Sekretarz ZASP w swoich informacjach omówiła bieżące pisma i wnioski w sprawach związanych z ubieganiem się o patronaty, nagrody fundowane przez ZASP, opiniowaniem zgłaszanych z zewnątrz inicjatyw i próśb o nawiązanie współpracy, również w sprawach proceduralnych ZASP,  zgłaszanych przez Oddziały i Sekcje ZASP dot. opłacania składek członkowskich, przyjęcia nowych członków do ZASP, pomocy członkom i innych bieżących, wymagających odpowiedzi i decyzji ZG ZASP.

Dyrektor Generalny Biura ZASP omówił zagadnienie dotyczące dofinansowania DAW w Skolimowie w roku 2021 oraz dofinansowanie nagród i projektów artystycznych przez ZG ZASP w 2021r. Odbyła się dyskusja w tym zakresie.

 Rzecznik ZASP zreferowała aktualny stan działań i podjętych inicjatyw związanych z powierzonym jej zakresem obowiązków jako Rzecznika ZASP i PR oraz planu w tym obszarze na nową kadencję ZASP. Poddała swoją pracę pod ocenę ZG ZASP. Dyskutowano i rozważano nowe możliwości usprawniające działania i rozwiązania w tym zakresie.

Na kolejnym etapie posiedzenia odbył się blok głosowań wcześniej omawianych uchwał organizacyjnych dotyczących spraw formalnych związanych z procedurami upoważniającymi do składania podpisów pod dokumentami, umocowaniami osób do tego uprawnionych, niezmienionymi w wysokości ryczałtami dla pracowników i członków ZG za korzystanie z telefonów i Internetu bezprzewodowego do celów służbowych. Podjęto w tych sprawach sześć uchwał. Omówiono i podjęto dwie uchwały w sprawie przyjęcia do DAW rekomendowanych przez pełnomocnika ZG ds. DAW w Skolimowie.

Kolejnym dyskutowanym tematem było przygotowanie propozycji uchwały zjazdowej w sprawie wynagrodzenia członków organów ZASP. Jednoznacznym wnioskiem z dyskusji było przedstawienie tej uchwały w kształcie obowiązującym, nie zmienionym od dwóch poprzednich kadencji i pozostawienie do decyzji delegatom na LXII NWZD.

W końcowym punkcie porządku obrad, dotyczącym spraw różnych nie ujętych wcześniej, członkowie ZG ZASP zgłaszali wnioski, pomysły, propozycje inicjatyw dotyczących działalności Stowarzyszenia, jak również związane z nadchodzącym okresem świątecznym.  

Zebranie zakończono około godziny 17.30. Czas trwania posiedzenia około 7 godzin.

Sekretarz ZG ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia