Search
Generic filters
Aktualności

22. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 22/2023,  kadencji 2021-2024  w trybie stacjonarnym

Zarząd Główny ZASP w dniu 22 maja 2023 r. spotkał się na kolejnym posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa w siedzibie ZASP. Posiedzenie zaplanowane zostało na godzinę 10.00. Poza obecnymi na posiedzeniu członkami ZG ZASP, uczestniczyli w nim: Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, przedstawiciel GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP, mecenas kancelarii prawnej z Warszawy, mecenas kancelarii prawnej z Krakowa (zdalnie) oraz pracownik Biura ZG ZASP. Zaproszonym na posiedzenie gościem była Przewodnicząca Komisji SKE. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP. Po otwarciu posiedzenia, stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania  oraz zdolności do podejmowania uchwał, ZG ZASP przystąpił do procedowania, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Prezes w swoich informacjach przedstawił Zarządowi zakres aktywności, działań, prac i zadań, wykonywanych pomiędzy posiedzeniami ZG (w okresie od 11 kwietnia 2023 do 22 maja 2023). W tym czasie odbył spotkanie w Instytucie Teatralnym,  MKiDN kontynuując sprawy dot. statusu artysty zawodowego i egzaminów eksternistycznych. Gościł na spektaklu w Teatrze Lalka, Spotkał się z Wiceprezesami ZG ZASP w sprawach dotyczących podziału prac i bieżących zadań do wykonania. Odbył, wraz z mecenasem kancelarii prawnej, spotkanie z przedstawicielami gier liczbowych (Totolotka) w celu pozyskania dodatkowych środków dla ZASP. Gościł również na uroczystości celebrującej urodziny Gustawa Holoubka w Teatrze Dramatycznym. Odbył dwa kolejne spotkania, razem z mecenasem kancelarii prawnej, w URM-ie i KPRM w sprawie środków  na remont. Był w Garwolinie w związku z zakończeniem roku fredrowskiego. Uczestniczył na zaproszenie w obchodach z okazji  Międzynarodowego Dnia Tańca z udziałem warszawskiego zespołu „Pruszkowiacy”. W maju odbył kolejne spotkanie w MKiDN. Wraz z Dyrektor ds. Organizacyjnych odwiedził dwa kolejne Oddziały ZASP. W Krakowie spotkał się z Zarządem Odziału i członkami tego Oddziału oraz  Członkami Zarządu Głównego, którzy z własnej inicjatywy przybyli tam z gratulacjami z okazji 50-lecia pracy artystycznej Prezesa. W tym czasie odbył również spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa. Następnie za tydzień przybył wraz z Dyrektor ds. Organizacyjnych do  Wrocławia, uczestnicząc w zaplanowanym posiedzeniu Zarządu Oddziału z udziałem Delegatów ZASP. Spotkał się z Dyrektor TVP Kultura w sprawie uczestnictwa reprezentacji ZASP w tegorocznym festiwalu „ Dwa Teatry” w Zamościu. W Skolimowie uczestniczył w uroczystości z okazji 90. urodzin Zofii Kucówny oraz zorganizowanym tam pikniku. Uczestniczył w komisji konkursowej w Olsztynie. Prowadził zdalne posiedzenie ZG w dniu 19 maja 2023r.

W dalszej części posiedzenia, Sekretarz Zarządu Głównego,  przedstawiła bieżące informacje dotyczące pism wewnętrznych w sprawach organizacyjnych, odwoławczych oraz zgłaszanych wniosków. Członkowie Zarządu ustalili stanowisko w tych sprawach. Zwróciła też uwagę na przyjęte ustalenia ZG ZASP w sprawie wypracowanego materiału na zdalnym posiedzeniu w dniu 19 maja i w związku z tym dokonania  niezbędnych uzupełnień.

Dyrektor ds. Organizacyjnych omówiła zakres działań związany z przygotowaniem do LXIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ZASP. ZG ZASP przystąpił do podsumowania prac nad materiałami dot. wprowadzenia zmian statutowych i regulaminowych, ostatecznie porządkując materiał z pomocą i wsparciem mecenasów dwóch kancelarii prawnych.

Zarząd wypełniając procedurę statutową, dokonał również wyboru  na wakujące miejsca delegatów w Repartycyjnej Sekcji Filmu, Serialu i Teatru Telewizji, poprzez losowanie, dwóch  z trzech uprawnionych do wybrania osób. Delegaci zostali wybrani.

Zaproponowana została zmiana kolejności porządku obrad. Zarząd przegłosował tę zmianę.

Dyrektor Generalny Biura ZASP przekazał informacje dotyczące sprawozdania finansowego za  rok 2022 oraz w sprawie wykonania budżetu ZASP za rok 2022. Po zreferowaniu sprawozdań, w toku dyskusji, członkowie Zarządu, zadawali pytania, które w drodze wyjaśnień zostały im udzielone. Podjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022r.i przekazania go delegatom do zatwierdzenia na LXIV Zwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów.

Zaproszona na posiedzenie Przewodnicząca Komisji SKE omawiała problemy pojawiające się w pracach Komisji przy rozpatrywaniu wniosków. Wyjaśniała tryb pracy i wskazała na trudności z jakimi zmaga się Komisja. Sygnalizowała  konieczność prowadzenia dalszych prac nad doprecyzowaniem i uszczegółowieniem zasad i regulaminu SKE. Toczyła się dyskusja w sprawie uwag zgłaszanych przez wnioskodawców do ZG ZASP. Ustalono, że problemy i zastrzeżenia zgłaszane przez Przewodniczącą Komisji SKE, przesłane zostaną w formie pisemnej do biura ZG ZASP.

Następnie przystąpiono do głosowania bloku uchwał zaplanowanego na to posiedzenie. Podjęto Uchwały organizacyjne: w sprawie zwołania LXIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ZASP, w sprawie zatwierdzenia listy dokumentów na LXIV Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów ZASP, w sprawie zawarcia umów z firmą MWC Sp. z o.o. na obsługę LXIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ZASP.

Skarbnik omówiła pisma członków ZASP dotyczące  umorzenia składek członkowskich. W tej sprawie podjęto dwie odrębne Uchwały z decyzją rozłożenia na raty powstałych zaległości.

Wiceprezes omówiła pismo odwoławcze z prośbą dot. zmian we wniosku SKE. Ustalono, że Uchwały niegłosowane przez Zarząd na posiedzeniu, przesunięte zostają do głosowań obiegowych.

W punkcie „ spraw różnych, wolnych głosach i wnioskach” poruszane były przez zebranych tematy i zagadnienia nie objęte porządkiem obrad. Natomiast, w związku z uroczystymi obchodami „Dnia Artysty Śpiewaka” organizowanymi przez Sekcję Teatrów Muzycznych w domu kultury „Świt” w Warszawie i koncercie z tej okazji, cały Zarząd otrzymał zaproszenie od Przewodniczącego tej Sekcji  do wzięcia udziału w uroczystości, po zakończeniu obrad.

Na tym posiedzenie zakończono.  Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia ZG ZASP.

Czas trwania posiedzenia ok. 6 godz. 20 minut w tym przerwa.

                                                                                                         Sekretarz ZG ZASP

                                                                                                          Urszula Drzewińska                     

Inne posiedzenia