Search
Generic filters
Aktualności

18. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 18/2023,  kadencji 2021-2024
Posiedzenie ZG ZASP dwuczęściowe: Część I – ZG ZASP;
Część II- ZG ZASP/kwartalne z przewodniczącymi Sekcji i Oddziałów ZASP

Zarząd Główny ZASP w dniu 20 lutego 2023 r. spotkał się na posiedzeniu, zwołanym stacjonarnie przez Prezesa ZASP, w siedzibie ZASP. Posiedzenie zaplanowane zostało w dwóch odrębnych częściach, z dwoma  porządkami dziennymi dla każdej z nich.

Część pierwsza posiedzenia rozpoczęła się o godzinie 10.00 i odbywała się w gronie Zarządu Głównego ZASP. Poza obecnymi na posiedzeniu członkami ZG ZASP, uczestniczyli w nim: przedstawiciele GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. Organizacyjnych ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz pracownik Biura ZG ZASP.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZG ZASP. Po otwarciu posiedzenia, stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd Główny przystąpił do procedowania, zgodnie z  przewidzianym dla tej części porządkiem obrad. W informacjach  relacjonowanych przez Prezesa znalazły się sprawy i zagadnienia, których kontynuowanie przy udziale Prezesa, odbywało się w okresie między posiedzeniami ZG ZASP (tj. 23 stycznia – 20 lutego 2023 r.). Dotyczyły one aktywności zewnętrznych poza siedzibą ZASP, jak również stałego bieżącego załatwiania i monitorowania spraw bieżących w siedzibie Stowarzyszenia. Prezes uczestniczył w wieczorze wspomnieniowym, poświęconemu Barbarze Krafftównie, wziął udział w audycji Joanny Rawik, promującej DAW w Skolimowie. W sprawie obchodów Roku Aleksandra Fredry z udziałem w nim ZASP odwiedził Ministerstwo Rolnictwa, jak i MKiDN, w którym podnoszone były również tematy: dot. DAW w Skolimowie oraz złożonych przez ZASP, wniosków w sprawie odznaczeń (medali Zasłużony Kulturze Gloria Artis). Odbył spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w sprawie dotacji na remont ZASP-u i w sprawach związanych z konkursami dyrektorskimi. Wziął udział, w imieniu ZASP, w uroczystościach pożegnalnych Leonarda Pietraszaka w Warszawie, jak i w Jego pogrzebie w Bydgoszczy. W tym czasie był obecny na dwóch spotkaniach oddziałowych: Oddziału ZASP  w Warszawie oraz wspólnie z dyrektor ds. organizacyjnych, z Oddziałem ZASP Bydgoszcz- Toruń. Prezes zwrócił też uwagę na uchybienia procedurom, związanych z wysłaniem bez akceptacji ZG ZASP, pisma przez dwóch Kolegów, członków ZG ZASP.  Zwrócił się do GKR o zbadanie poprawności zastosowanego trybu i zajęcie stanowiska w tej sprawie.       

W dalszej części posiedzenia, Sekretarz ZG ZASP, krótko omówiła bieżącą korespondencję kierowaną do ZG ZASP, w tym pismo związane z wnioskiem o patronat oraz zgodę na złożenie projektu artystycznego pod auspicjami ZASP do ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” realizowanego ze środków Muzeum Historii Polski.

Priorytetem dla tej części posiedzenia było omówienie Budżetu ZASP na rok 2023 przez Dyrektora Generalnego Biura ZASP, jak również, w dalszej kolejności, Budżetu działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej na rok 2023. Dyrektor omawiając, wyjaśniał wszystkie założenia i zależności, przyjęte do konstrukcji projektu budżetu. Omówił również zasady, według których zaplanowane zostały założenia  przy konstrukcji Budżetu działalności SKE.

Dyrektor ds. Organizacyjnych przedstawiła Zarządowi terminarz planowanych prac do wykonania, który dotyczył przygotowania, na czerwiec 2023, rocznego WZD ZASP.

Z powodu ograniczenia czasowego związanego z planowaną godziną rozpoczęcia drugiej części posiedzenia kwartalnego ZG ZASP z udziałem przewodniczących Sekcji i Oddziałów ZASP, podjęto decyzje o kontynuowaniu posiedzenia Zarządu Głównego ZASP po zakończeniu spotkania z przewodniczącymi Sekcji i Oddziałów ZASP.

Część drugą posiedzenia rozpoczęto ok. godz. 12.15 od powitania przez  Prezesa ZG ZASP przewodniczących Sekcji, Oddziałów i obecnych na posiedzeniu członków ZASP.

W posiedzeniu, ze strony ZG ZASP, udział wzięli wszyscy uczestnicy pierwszej części posiedzenia. ZG ZASP. W obecności wszystkich zgromadzonych, ZG ZASP przyjął porządek obrad dedykowany tej części posiedzenia. Prezes w swoim wystąpieniu informacyjnym, relacjonował sprawy i przekazywał informacje objęte zakresem sprawozdania kwartalnego od 1 października do 31 grudnia 2022r., uzupełniając o bieżący raport dotyczący  złożonych przez ZASP wniosków do ministerstwa w sprawie odznaczeń dla członków ZASP.  Sygnalizował również zebranym tematy, które pojawiły się w okresie bieżącym 2023r. W informacjach przekazał stan spraw i zagadnień dotyczący:  1). statusu artysty zawodowego, w tym stan zahamowania prac, które utknęły z powodu braku porozumienia w sprawie tzw. „czystych nośników”, mających finansować całe przedsięwzięcie. Prezes apelował o podpisywanie dostępnej w tej sprawie petycji; 2). egzaminów eksternistycznych i trudności, wobec braku podpisania przez Polskę implementacji dyrektywy unijnej ws. regulacji  zawodowych i nadania uprawnień, co wstrzymuje możliwość przeprowadzania egzaminów przez kogokolwiek. Podmioty, które przeprowadzają obecnie egzaminy nie mają podstaw prawnych do takiego działania. Kompletnie przygotowana, całościowo opracowana dokumentacja w tej sprawie, została przez ZASP przekazana do MKiDN pół roku temu. Uzgodniono, że z chwilą przyjęcia dyrektywy, MKiDN i ZASP przystąpią do organizacji egzaminów; 3). ugody sądowej, zakończonej satysfakcjonującym sukcesem finansowym dla ZASP, po długotrwałych, wieloletnich zmaganiach procesowych z jedną ze stacji telewizyjnych, kontynuowanych z dużym zaangażowaniem i konsekwencją przez Dyrektora Generalnego Biura ZASP, mec. prowadzącego sprawy prawne ZASP z Warszawy, kancelarii prawnej z Krakowa umocowanej przez ZASP do prowadzenia procesu oraz oddelegowanych przez ZG ZASP do sprawy Prezesa i Wiceprezesa. Oprócz przelewu na konto ZASP niebagatelnej kwoty, co zdecydowanie wpływa na poprawę kondycji finansowej ZASP, zwrócone zostały ZASP-owi koszty procesowe, jak również ustalono zasady bieżącej współpracy i przyjęcia wysokości stawek na 2023 r. W przypadku innych nadawców, ZASP będzie nadal podejmował działania prawne w celu odzyskania należnych ZASP-owi wysokości stawek; 4). remontu w siedzibie ZASP, aktualnie cała dokumentacja jest zgromadzona (zgody, pozwolenia, itp.)W toku jest nowy wybór wykonawcy robót. Uzyskane w ubiegłym roku środki na remont, podlegały zwrotowi z powodu braku możliwości ich wykorzystania, gdyż wydłużał się czas oczekiwania na skompletowanie dokumentacji. Z pozyskanych środków zrealizowano montaż windy zewnętrznej na budynku; 5). SKE – WZD ZASP zdecydował o zasadach rozdziału środków na fundusze: socjalny, kulturalny i edukacyjny. Stworzony został system regulaminowy, szczegółowe warunki dostępu i wytyczne do nich. Obecnie po kilku miesiącach działania Komisji ds. SKE niezbędną okazała się weryfikacja obowiązujących przepisów. Dla sprawniejszego funkcjonowania całego systemu dot. SKE została taka weryfikacja przeprowadzona pod kierownictwem Dyrektor ds. Organizacyjnych. Dokonano niezbędnych zmian. Zaplanowano specjalne szkolenia w tym zakresie. Zatrudniono eksperta do pomocy merytorycznej przy rozpatrywaniu wniosków. Prezes zachęcał zebranych do składania wniosków. Wspomniał również o składaniu wniosków na odznaczenia resortowe, podziękował  Kol. Skarbnik za inicjatywę dot. akcji „paczka dla seniora” oraz pracownikom Biur Oddziałów. Zasygnalizował temat, rozesłanego poza konsultacją i uzgodnieniem z ZG ZASP pisma dot. Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich, które będzie omawiane w dalszej części posiedzenia, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.        

Sekretarz ZG ZASP przystąpiła do omówienia sprawozdania kwartalnego z działalności ZG ZASP za okres od 1 października do 31 grudnia 2022r. Wyjaśniła również ogólne zasady konstruowania sprawozdania z działalności ZG ZASP merytorycznie opartego na porządkach obrad procedowanych na posiedzeniach, jak również o zakres pogrupowanych tematycznie stałych bloków zagadnień, wynikających z realizacji celów statutowych i porządku prawnego  obowiązującego w Stowarzyszeniu. Zarząd Główny ZASP, przed rozesłaniem sprawozdania do Sekcji, Oddziałów i GKR ZASP, zatwierdził jego treść (wraz z Księgą Uchwał) uchwałą. Uczestnicy posiedzenia zaproponowali, aby rozesłanego do przewodniczących Sekcji i Oddziałów ZASP sprawozdania nie czytać. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag. Kontynuując wątek sprawozdawczy, Sekretarz ZG ZASP, poinformowała, że nie wszystkie Oddziały i Sekcje ZASP złożyły swoje sprawozdania z działalności za rok 2022 i zaapelował o dopełnienie przez Sekcje i Oddziały, obowiązku wynikającego ze Statutu ZASP.

W dalszej części posiedzenia,  Dyrektor ds. Organizacyjnych, omówiła zagadnienie związane ze zmianami zapisów w Statucie ZASP, które mają być omawiane na planowanym w czerwcu br. WZD ZASP. Mimo kierowanych, od października 2022 r., apeli do Oddziałów i Sekcji o nadsyłanie uwag, poprawek oraz propozycji zmian do Statutu Stowarzyszenia, na chwilę obecną, poza odpowiedzią  Oddziału ze Szczecina, biuro  nie odnotowało wpływu tego rodzaju zgłoszeń. Ze  względu na pilność i wagę tematu, Dyrektor poinformowała, że zakończył się etap na zbieranie przez biuro zgłoszeń w tym zakresie. Wskazała przy tym na względy organizacyjne, tj. ramy czasowe i terminy  końcowe na przygotowanie przez biuro i prawników propozycji zmian, które następnie, po przeprowadzeniu etapu konsultacyjnego, stanowić będą materiał na WZD ZASP. Po opracowaniu, projekt zmian statutowych zostanie zamieszczony na  portalu POA ZASP, co  stworzy również możliwość szerokiej konsultacji, wymiany poglądów i opinii pomiędzy delegatami i członkami ZASP.

W dalszej części zebrania, Dyrektor Generalny Biura ZASP, poddał pod ogólną dyskusję sposób dokonywania odpisów na działalność socjalna, kulturalna lub edukacyjną. Przedstawił aktualnie zasady, przyjęte do realizacji przez WZD ZASP. Poddał również pod rozwagę pogląd prezentowany przez Komisję ds. Inkasa i Repartycji ZASP  dotyczący  możliwości wskazania innego źródła dla pozyskania środków, z przeznaczeniem na fundusz SKE. Wskazał pozytywne aspekty alternatywnego rozwiązania. W toku dyskusji członkowie posiedzenia wymieniali poglądy. Zdania były podzielone. Poszukiwanie rozwiązania dla pogodzenia interesów zainteresowanych grup będzie niewątpliwie przedstawione i poddanie ocenie delegatów na WZD ZASP.

Po tej dyskusji, oddano głos przedstawicielom Sekcji i Oddziałów ZASP. Był to czas dla przewodniczących do przekazania na forum, Zarządowi i zgromadzonym, informacji dot. istotnych spraw, problemów, wynikających z prowadzonej działalności przez Sekcje i Oddziały oraz kierowania pytań do ZG ZASP i kierownictwa biura ZASP. Z przedstawionych wątków, najczęściej podnoszonymi były pytania dotyczące dalszych szkoleń, uzyskania wyjaśnień i zgłębienia procedur w przygotowaniu, składaniu wniosków do Komisji SKE wraz z dokumentacją. Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP, poinformowała, że planowane są dalsze szkolenia dla Sekcji  w trybie stacjonarnym oraz w trybie zdalnym dla zainteresowanych członków ZASP. Informacja w sprawie szkoleń dla chętnych będzie rozesłana do Sekcji i Oddziałów. Zapytania dotyczyły również pracy Komisji SKE. Przekazana została informacja od Komisji SKE, że pracuje ona w trybie ciągłym, przekazując na bieżąco wnioski do zatwierdzenia przez ZG ZASP. Aktualnie do  pomocy Komisji została zatrudniona przez ZASP osoba merytoryczna.  Prezes złożył podziękowania Komisji SKE za wzmożoną pracę.   Przypomniano, że wszystkie komunikaty, informacje, regulaminy, szczegółowe warunki dostępu beneficjentów do świadczeń, wzory druków, inne dokumenty dotyczące SKE, znajdują się na stronie ZASP w zakładce „SKE”.

Pytania kierowane do Dyrektora dotyczyły planowanych na 2023  budżetów dla sekcji ZASP. Dyrektor Generalny w odpowiedzi poinformował, że budżety na funkcjonowanie sekcji są w toku zatwierdzania. Po zatwierdzeniu ich przez Zarząd Główny ZASP, sekcje otrzymają informację w tej sprawie.

Kolejnym punktem obrad realizowanym na posiedzeniu było przedstawienie zasad i aktów prawnych dotyczących Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich w związku z pismami dwóch członków ZG ZASP. Zasady i akty prawne dotyczące Fundacji referowali: Przewodniczący Rady Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich i Prezes Zarządu tej Fundacji. Dwaj Koledzy z Zarządu, na których wniosek temat wprowadzono pod obrady, mieli możliwość wypowiedzenia się na forum, przedstawienia swojego poglądu w temacie i zaprezentowania własnych opinii. W toku dyskusji udzielane były wyjaśnienia dotyczące wprowadzenia przez Radę Fundacji zmian do swojego statutu. Udzielano odpowiedzi zainteresowanym tym tematem członkom ZASP. W tej sprawie swoje stanowisko wyraziła również GKR ZASP, która zapowiedziała dalsze kroki z uwagi na dodatkowe okoliczności, które wystąpiły przy sprawie. Po zakończeniu  dyskusji, realizowano ostatni punkt porządku obrad tej części posiedzenia, tj. sprawy różne, wolne głosy i wnioski. Odnotowane zostały pojedyncze zgłoszenia sygnalizowanych spraw, nie objęte porządki em obrad.

Po zakończeniu i zamknięciu tej części obrad, po kilkuminutowej przerwie, ZG ZASP wznowił przerwane obrady części pierwszej posiedzenia. Ustalono tryb dalszej realizacji głosowań uchwał  przygotowanych na posiedzenie, omawiano inne sprawy organizacyjne w tym terminy realizacji prac do wykonania przez ZG ZASP oraz wprowadzenia dyżurów dla członków ZG ZASP. Wstępnie ustalono termin następnego posiedzenia ZG ZASP na dzień 27 marca 2023r.Na tym posiedzenie zakończono.

Łączny czas posiedzenia to ok. 6 godzin i 30 minut. W tym dwie przerwy.

                                                                                         Sekretarz Zarządu Głównego ZASP

                                                                                                      Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia